Kunder

Några exempel på uppdrag och kunder:

Ress Capital
En trovärdighetsanalys av ny kapitalfonds etik. - Är den hållbar och rimlig?   

Mat.se 
En förstudie avseende utveckling av trovärdighets- och hållbarhetsstrategi som nav för nytt digitalt mathandelsbolag med ambition att revolutionera mathandeln. 

NSU/Nämnden för Sverigefrämjandet i Utlandet/UD
En lärande utvärdering av Sveriges varumärkesplattform genomfördes under 2011. - Hur tillämpar UD PIK, UD FIM, Exportrådet, InvestSweden, Svenska Institutet, VisitSweden och Näringsdepartemenetet plattformen? Plattformen antogs 2006; hur har man arbetat under första fem åren? Hur skulle arbetssätt kunna utvecklas och förbättras? Enskilt och gemensamt? 

Neova (f d RåsjöTorvkoncernen AB)
Trustbrand genomför en förstudie i tre steg: - Hur skulle varumärkesfrågan hanteras på olika bolags- och produktnivåer inom koncernen? - Hur stark är koncernens och bolagens image? Hur mycket handlar kunderna på varumärke? Och hur skulle framtida verksamhet med affärsutveckling och omvärldsrelationer kunna styras utifrån Trustbrand Management? Resultatet av förstudien blev att koncernen slog ihop bolagen RåsjöTorv och uppköpta SÅBI AB, byter namn och bygger ett nytt gemensamt bolagsvarumärke som skall prägla allt vad bolaget gör och säger på samtliga nivåer. Bolagsvarumärket med strategi förankrades och förädlades i process med ledning. 2006-2007 sjösätts det nya bolaget och varumärket, Neova.

Sveriges Rese - och Turistråd/Visit Sweden
Trustbrand blev i början av 2005 medlem i arbetsgruppen för att ta fram ny strategi och affärsplan för SRT. I arbetet ingick att agera coach och ge strategiska rekommendationer kring varumärket på tre nivåer; bolaget, den svenska resedestinationen och Sverige i sin helhet; varumärket Sverige. 

Trustbrand fick därefter i mars 2005 ett särskilt uppdrag att genomföra en fördjupande förstudie kring SRTs varumärkesutmaningar. Regeringen hade i sina direktiv inför 2005 förtydligat att SRT skulle bli en mer aktiv Sverige- och varumärkesfrämjare. - Hur kunde SRT axla denna roll i samspel med övriga medlemmar i NSU-gruppen (Nämnden för Sverigefrämjande i Utlandet), det vill säga med Utrikesdepartementet, Investment in Sweden Agency, Exportrådet, Näringsdepartementet samt Svenska Institutet?

Genom benchmarking, jämförande studier, av andra länders varumärkesarbete, s k "nation branding", och tidigare placebranding erfarenheter fick SRT en karta för hur man kunde navigera samt stärka Sveriges rykte och trovärdighet utomlands. Förstudiens första förslag rapporterades för SRTs ledningsgrupp och utlandschefer i samband med TUR 2005. I en förlängning av uppdraget utvärderades också det pågående varumärkesarbetet med kommunikationplattform inom NSU.

Under hösten 2005 fick Trustbrand ett nytt deluppdrag, att utveckla en alternativ position till den liggande inom NSU som grund för en första nationbrandingstrategi. Resultatet är ett bidrag till NSUs nya plattform som lanseras under våren 2006.

Som en konsekvens av Trustbrands rådgivning förtydligar SRT sin varumärkesstruktur och lägger sig i läge för det intensifierade samspelet inom NSU och genomför på Trustbrands rekommendation namnbyte till VisitSweden. Namnbytet signalerar bolagets nya arbetssätt som internationell varumärkesbyggare för Sverige och lanserades i samband med TUR-mässan 2006. www.visitsweden.com.

Frölunda Hockey Club/Frölunda Indians
Trustbrand har utvecklat en strategisk varumärkesplattform för Frölunda Hockey Club/Frölunda Indians i samspel med PR- och varumärkesbolaget; Allies. Viktiga uppdragsfrågor var; - hur utveckar vi vår affär och roll i samhället? Vilken skall vår vision, löfte och mission vara?  Vilka värderingar skall prägla oss? Uppdraget har genomförts i process med ledning och medarbetare och med löpande avstämningsmöten med styrelsen. 

Flygbolag, konfidentiellt uppdrag
Trustbrand har arbetat som strategisk rådgivare i varumärkesutveckling och trovärdighetsarbete i snabbväxande flygblag, konfidentiellt uppdrag.

Värnamo kommun - Förstudie kring framtida varumärke
Trustbrand har tillsammans med Johan Gromark från LABEL Varumärkesutveckling AB på uppdrag av Värnamos kommunstyrelse genomfört en förstudie kring hur ett framtida varumärkesarbete kan struktureras och drivas till fördel för kommunens alla intressenter, externa som interna. I uppdraget ingick att genomföra en första nulägesanalys av Värnamos image och identitet. Rapporten kan tankas ned på Värnamos hemsida www.varnamo.se.

GAFFA - Jämtlands varumärke och upplevelseindustri
Trustbrand har under 2004 slutfört en lärande utvärdering av upplevelseprojektet GAFFA i Jämtlands län. Projektet syftar till att stärka Jämtlands varumärke och upplevelseindustri. Rapporten kan tankas ned på vår uppdragsgivare Agendums hemsida www.agendum.se.

Västra Götaland - regionens innovativa utvecklingkraft, attraktion och trovärdighet. Trustbrand har på uppdrag av Västra Götalands Regionen (VGR) genomfört en lärande utvärdering av tre delområden; Västkusten (Göteborg - Lysekil), Sjuhärad och Kärnan i inre Västra Götaland. - Hur kan man profilera, skapa attraktion och sysselsättning med nyskapande utvecklingsmetoder och partnerskap "underifrån" ( EU-programmet LEADER+)? Trustbrand har genom sin utvärdering analyserat och gett strategiska rekommendationer och handfasta råd om hur man kan öka områdenas utvecklingskraft, rykte och trovärdighet. www.vgregion.se, www.carpemare.nu
www.leader-sjuharad.com,  www.leaderkarnan.nu.

HushållningsSällskapens Förbund - lokal och global livsmedelsutveckling
Trustbrand har under 2004 slutfört en lärande utvecklingsprocess på uppdrag av HushållningsSällskapens Förbund. HushållningsSällskapen har en lång spännande historia som går tillbaka till 1800-talet. De finns i varje län med vanligtvis landshövdingen som ordförande. De är idag en tämligen okänd aktör för allmänheten i skuggan av bl a det mer välkända LRF, trots ett idogt och intensivt regionalt utvecklingsarbete.
 Landsbygdsutveckling är idag en global ödesfråga. Balansen mellan stad och land är avgörande i ett både ekonomiskt, socialt och ekologiskt globalt perspektiv. Att skapa global hållbar utveckling handlar ytterst om hur vi kan klara livsbetingelserna på jorden och hur de kan utvecklas för framtida generationer.
  I uppdraget har Trustbrand analyserat hur mindre livsmedelsföretag i nätverk kan utvecklas i samspel med fokus på sin affärs-, varumärkes- och trovärdighetsutveckling. I uppdraget analyserades också hur förbundet med sällskap kan förstärkas i rollen som en aktiv och modern regionalutvecklare och på så sätt skapa ett starkare och rättvist rykte. Rekommendationer kring Förbundets framtida trovärdighetsmärke avslutade rapporten. www.hush.se.

Region Pärnu, Estland - ett nytt varumärke i det nya Europa
I samspel med Ragnar Lager, CER Evolution AB, utvecklades en strategisk position och förslag på varumärke med utvecklingsplan. Arbetet drevs under 2001-2003 i en samhällelig trepartnerskapsprocess med länets guvernör, politisk och tjänstemannaledning, näringsliv och medborgarorganisationer. www.parnu.ee.

Utveckling av ett CISO:s trovärdighetsmärke
Trustbrand utvecklar en colombiansk civilsaamhällesorganisation som ett trovärdighetsmärke. Organisationen arbetar med konfliktlösning med fokus på "ickevåld" som konfliktlösningsmetod och som strategi för samhällsutveckling. Säkerhetstänkande är del av strategin då organisationen arbetar under svåra säkerhetsförhållande
Håkan Bjur, VD RåsjöTorvkoncernen

”Trustbrand har hjälpt oss att ta fram vår globala strategi och bolags-varumärke på ett mycket ambitiöst sätt. Vårt nya bolag blir nordisk ledare och en global utmanare med trovärdig-heten i fokus. Vi ger ett viktigt bidrag till morgondagens hållbara energi-lösning. Det leder till oanade affärsmöjligheter."
Thomas Brühl, VD Visit Sweden

”Trustbrand har lagt grunden för Visit Swedens strategi inom nationbranding.
Detta är ett mycket viktigt bidrag för vårt nya arbetssätt som interna-tionell trovärdighetsbyggare av det svenska varumärket i världen.

Trustbrand  bidrog här till definition och utvecklingsarbete av den nya paraplymålgruppen; Den Globala Resenären. Vidare till namnbytet och uppbyggandet av det nya bolagsmärket Visit Sweden. Namnbytet signalerar vårt nya uppdrag. Det nya bolagsmärket har nu laddats med vasst innehåll".

 


Trustbrand Global Management AB Epost: info@trustbrand.se