Nyheter

2013-05-08
Trustbrand får i uppdrag av bolaget Ress Capital att genomföra en trovärdighetsanalys av en växande kapitalfond utifrån etik-perspektivet. Individ och medborgarperspektivet skall särskilt fokuseras enligt uppdrag.     

2013-04-19
Nytt uppdrag för VisitSweden; fortsatt strategisk rådgivning utifrån ny, av NSU, antagen plan för nation branding grundad i Trustbrands tidigare lärande utvärdering av den svenska varumärkesplattformen och svenska myndigheters/statliga bolags tillämpning av den samma. 

2013-03-13
Trustbrand genomför föreläsning och videokonferens med universitet Jorge Tadeo Lazano i Bogotá, Colombia, på temat: - Hur kan man veta om ett transnationellt bolag är fakebrand eller trustbrand? Föreläsningen skall stödja universitetets aktuella utmaning:-  Hur skall man välja ut utvecklingspartners bland tilltänkta transnationella storbolag? Vilka etiska kriterier kan och bör formuleras? Genom att ta till sig utgångspunkterna för Trustbrands certifieringsmodell, hoppas vi kunna bistå med både positiv inspiration och provokation:
- Hur kan man som universitet driva på en verkligt trovärdig hållbar utveckling genom en ny typ av tuff men konstruktiv kravställning på storbolagen?   

2013-01-29
Trustbrand får nytt uppdrag i Colombia. Uppdragets mål är att utveckla en integrerad marknadsförings, kommunikations och säkerhetsstrategi för en organisation som arbetar med Mänskliga Rättigheter. Organisationen arbetar specifikt med stöd till medborgare som vägrar bära vapen och som inte vill delta i ett fortsatt konfliktdrivet och militariserat samhälle. Påtryckningsstrategier mot stat och ansvariga ministerier är en del, direktaktioner vid olagliga rekryteringar av ungdomar till statens armé är en annan.     

2013-01-14
Trustbrand lanserar nya produkterna "varumärkeskonfrontation - en aktivism- och medborgarprodukt för stärkt demokrati, MR och verkligt hållbar utveckling". Samt "trovärdighetstest - en utvecklad bolagsprodukt för ökande omsättning och accelererande lönsamhet". Produkterna är ett led i vidareförädlingen av Trustbrands verksamhetsidé. Ett sätt att än mer skräddarsytt möta både medborgarrörelsers och bolagskunders utvecklingsbehov i en fortsatt snabbt globaliserande, medialiserande och digitaliserande omvärld. Det nya omvärldslandskapet skapar konsekvenser för alla aktörer och bolag idag oavsett bransch, sektor och geografisk plats. Det gäller också för medborgarrörelsers aktiva demokratiska utrymme och förändringspotential för verklig och trovärdig hållbar utveckling, lokalt och globalt.

2012-09-27
Trustbrand får i uppdrag att snabbutreda möjligheten att skapa en framtidsvision och position för skeppet/projektet Götheborg på temat hållbar fred och utveckling. Idén är att skeppet Götheborg skall bli en pådrivande varumärkesbärare som stödjer och bevisar kommunen Göteborgs, regionen Västsveriges, landet Sverige och stödjande bolags strategiska marknadsföring. Uppdragivare är SOIC, Svenska Ostindiska Companiet.

2012-08-31
Trustbrand får ett konfidentiellt omvärlds- och strategiuppdrag för intressentorganisation med politiskt uppdrag. Uppdraget löper under hösten 2012 och kretsar kring globalisering, demokrati och mänskliga rättigheter. Målet är att ta fram en idéskiss till strategi som både möter och aktivt kan bidra till att påverka omvärldens och framtidens förändringar.     
 
2012-04-30
Trustbrand får ett nytt spännande uppdrag inom den framväxande digitala matbranschen: att coacha lanseringen av Mat.se. Mat.se skall enligt sin aambition och vision revolutionera daglivaruhandeln och bli en aktiv pådrivare av matbranschens hållbarhetsutveckling. Trustbrand bidrar här med en förstudie avseende utveckling av en trovärdighets- och hållbarhetsstrategi som tänkt nav i verksamheten. 

2012-02-02
Trustbrand slutrapporterar sitt uppdrag, lärande utvärdering av arbetet med varumärket Sverige utifrån antagen varumärkesplattform, mot UD. 
Slutrapportering sker på NSU-nämndemöte. NSU står för Nämnden för Sverigefrämjandet i Utlandet och koordineras av UD. I NSU ingår förutom UD, Invest Sweden, Exportrådet, Svenska Institutet, Visit Sweden samt Näringsdepartementet.

2012-01-09
Trustbrand utvecklar i semanarieform ny trovärdighetstest och konfrontationsprodukt. I denna testar vi bolagsmärkens trovärdighet "om man står pall en simulerad varumärkesattack". "Bolags- och varumärkesattacker" blir en realitet i en allt mer öppen och medialiserad, nätstyrd värld. Allt fler konsumenter, medarbetare och medborgare, blir allt mer aktiva och kritiskt testande av sina egna och andras bolags-, organisations-, kommun-, region- och land/nationsmärken. Trustbrand kommer kunna erbjuda en trovärdighetsdiagnos, alternativt en utvecklad trovärdighetsanalys, där ett bolagsmärke testas enligt vår testmetod i sju steg. Risker och hot identifieras, rekommendationer på åtgärder och handlings/utvecklingsplaner för att öka bolagets trovärdighets- och förtroendekapital föreslås. I trovärdighetsdiagnosen/ analysen identifierar vi självfallet även styrkor och möjligheter, som kan växla upp bolagets trovärdighets- och förtroendekapital. Därigenom bidragande till bolagsomsättning och lönsamhet - på kort sikt.

2011-07-06
Trustbrand startar upp sin med medieenhet Trustbrand Media och genomför första uppdrag, genom medarbetare Hans Carlsson och nytillrädande Khim Efraimsson, för bolaget IsiCom/Plantronics. Uppdragets leverans består av promotionvideo och låten "Only One".   

2011-05-12
Trustbrand har fått i uppdrag av NSU (Nämnden för Sverigefrämjande i Utlandet) att genomföra en framtids- och utvecklingsorienterad lärande översyn hur NSU arbetar idag utifrån framtagen varumärkesplattform och hur man kan arbeta än bättre framdeles.
Arbetssätt skall studeras och analyseras dels vad avser hur NSU-gruppen arbetar tillsammans, dels vad avser enskilt NSU-aktörs arbetssätt utifrån plattformen. I NSU-gruppen ingår Utrikesdepartementet, Exportrådet, Invest Sweden, Svenska Institutet, Visit Sweden samt Näringsdepartementet.

2010-10-11
Trustbrand får i fortsatt uppdrag att ingå i Visit Swedens arbetsgrupp för framtagandet av en ny nationbrandingstrategi för Sverige. Trustbrands specifika roll i gruppen blir att agera "positiv provokatör"; hur kan framtidens nationbranding gestaltas och genomföras? Vilka nya syn- och arbetssätt efterfrågas i ett helt nytt globalt medielandskap? "Hur kan vi tänka större" för att möta framtiden?

2010-08-02
Trustbrand får i uppdrag att kommentera och coacha Visit Swedens nya nationbrandingstrategi under framtagande hösten 2010.  

2010-07-12
Adolfo Suarez-Munoz, som tidigare fungerat som resursperson för uppdrag i Latinamerika, inleder en praktikantperiod på Trustbrand. Varmt välkommen, Adolfo! 

2010-04-21
Hans Sinclair deltar i en expertpanel på inbjudan av Västra Götalandsregionen/VGR och informations- och varumärkesansvarige Åse Nyberg för att kommentera förutsättningarna för att utveckla en regional varumärkesstrategi. I detta steg står namnfrågan i fokus  och resultatet skall presenteras för ledande regionala politiker och tjänstemän den 5 maj.    

2010-04-17
Hans Sinclair får i uppdrag att förankra genomförd SWOT- och nulägesanalys för civilsamhällesorganisation under personalkonferens på fältkontoret i colombianska huvudstaden Bogotá. I uppdraget ingår fältresor till olika, av konflikten särskilt drabbade, regioner för att få en djupare förståelse av organisationens fältverksamhet.

2010-02-17
Hans Sinclair föreläser på Restaurang och Bar Bliss i Göteborg om märkesmotståndets historiska framväxt och nuläge med konsekvenser och möjligheter för medborgare, konsumenter och bolag. Föredragningen sker på uppdrag av ADA/Business Region Gothenburg och som del i ADA:s varumärkesserie. 

2010-01-28
Hans Sinclair föreläser om transnationell bolags- och märkeskonfrontativ strategi och metod för Latinamerikagrupperna Göteborg. Föredragningen sker på studentkåren i Göteborg. 

2009-11-25
På inbjudan av Label AB diskuterar Hans Sinclair Västra Götalands Regionens framtida varumärkesutveckling i ett internt medborgar- och demokratiperspektiv med Labels VD Johan Gromark och VGRs informationschef Åse Nyberg.

2009-11-02
Ali Mohtadi Tabrizi med lång erfarenhet av IT/affärs- och hållbarhetsutveckling blir ny medarbetare i Trustbrandnätverket. Läs mer under företaget och medarbetareprofil. 

2009-10-07
Jeremy Pryce med lång erfarenhet inom idrotsrörelsen och tidigare aktiv elitidrottare välkomnas till Trustbrandnätverket. Läs mer under företaget och medarbetare i nätverket. 

2009-07-03
Trustbrand har fått i nytt uppdrag att utveckla norska bolaget SlowLife och dess dotterbolag/märke Soyou till ett utvecklat Trovärdighetsmärke. Uppdraget innebär att  särskilja och trovärdighetssäkra bolagets totala verksamhet och erbjudande från leverantör till slutkund. Slowlife är redag idag en offensiv pionjär och entreprenör inom den spännande och snabbväxande ekologiska hälso- och superfoodbranschen med fokus på rawfood; äkta naturråvaror. I uppdraget kommer Trustbrand att arbeta både mot konsultarvode- och andel/ägande. Ett nytt och spännande arbetssätt för Trustbrand.

2009-06-18
Trustbrand har fått i nytt uppdrag att coacha Visist Swedens ledning inför EU-konferens i Göteborg, september 2009, på temat "Hållbar Turism" och med samtliga europeiska turistråd som deltagare. Visit Sweden ansvarar för konferensens genomförande och tematiska upplägg som ett resultat av och kopplat till det svenska EU-ordförandeskapet, juli-december 2009. FNs klimatkonferns i Köpenhamn i december blir den enskilt helt avgörande händelsen under detta ordförandeskap, och Sverige skulle här förhoppnigsvis kunna pådriva en betydligt offensivare europeisk position i världsamfundets klimatförhandlingar. Och där självfallet besöksindustrin har en viktig framtida roll att spela för möjliggörandet av global hållbar utvecklling. Det blir spännade att se om septemberkonferensen kring hållbar turism kan bidra framåt.

2009-05-19
Hans Sinclair föreläser om syn och arbetssätet Trustbrading för AWA Patent Advokatbyrås personal på Göteborgskontoret. 

2009-03-20
Trustbrand och AWA Patent AB sluter samarbetsavtal kring strategiska varumärkes- och trovärdighetsfrågor.

2009-03-11
Hans Sinclair föreläser i syn- och arbetssättet trustbranding på inkubatorn Katapult. Hur kan trustbranding kopplas med bolags prestanda i Hållbarhetsarbete s k "Loop Kapacity"?

2009-03-05
Hans Sinclair deltar i möte med Latinamerikagruppernas lokalgrupp i Göteborg. I mötet började diskuteras hur svenska transnationella bolag som vi bedöms agera icke trovärdigt och hållbart i Latinamerika kan påverkas genom tekniker och strategier för varumärkeskonfrontation. Utgångs- och ingångspunkten för påverkansstrategierna är att bolagsvarumärket är och imorgon än mer blir bolagets både viktigaste makt- och utvecklingsfaktor. Men samtidigt blir bolagsvarumärket också dess svagaste och mest känsliga sårbarhetspunkt. Det gör bolagsvarumärket till den perfekta ingången för påverkan och "konfrontativ dialog" i linje med ickevåldets politik och logik; en ny typ av global utvecklings- och direktdemokratisk "politik".  

2009-02-27
Trustbrand välkomnar doktor Magnus Fredrikssons som medarbetare i Trustbrandnätverket. Magnus kommer bl. a att delta i Trustbrands utvecklings- och tänkargrupp för Förtroendekapitalsanalys. Läs gärna mer om Magnus och hans avhandlingsarbete under Företaget och medarbetare.

2009-02-20
Helena Kästel blir ny medarbetare i Trustbrandnätverket. Helena är specialiserad på utvärdering av hållbar utveckling, bistånds- och utvecklingsprojekt i hela världen och har
b.l a arbetserfarenheter från FN. Helena utvärderar idag allt oftare organisationers hållbarhets och trovärdighetsarbete ute på det faktiska lokala fältet runt om i världen, ett behov som snabbt växer inte minst hos transnationella bolag. Helena kommer vidare att delta i Trustbrands utvecklings- och tänkargrupp för Förtroendekapitalsanalys som sjösattes i januari, 2009. Läs gärna mer om Helena underföretaget och dess medarbetare. 

2009-01-23
Hans Sinclair föreläser i syn- och arbetssättet trustbranding för bolaget Alfakonsult på Varbergs kurortshotell.

2009-01-12
Trustbrand sjösätter en ny utvecklings- och tänkargrupp "Förtroendekapitalsgruppen" kring hur man kan förstå och analysera ett bolags Förtroendekapital och dess beståndsdelar. I projektet diskuteras vidare hur Förtroendekapitalet framgångsrikt kan utvecklas, styras och hanteras. I projektet ingår också att färdigställa ett indexverktyg, som Trustbrand tidigare har börjat utveckla. Indexmätningen möjliggör att bolags förtroendekapital både kvalitativt och kvantitativt kan bestämmas och hur det över tiden relaterar till bolagets omsättnings- och lönsamhetsutveckling.

2008-12-12
Hans Carlsson tar plats som ny medarbetare i Trustbrandnätverket. Hans kommer att fungera som Trustbrands Art Manager. Läs mer under företaget och medarbetare.

2008-12-08
Martin Karlsson, ny medarbetare i Trustbrandnätverket. Martin representerar fr o m december, 2008, Trustbrand i London. Läs mer under företaget och medarbetare.

2008-12-02
Trustbrand får bekräftat att sin största kund, Neova, är etta på den amerikanska ambassadörens Michael Woods Clean Tech lista. Listan fokuserar bolag med särskild potential inom hållbar utveckling, teknik och energi och presenteras för amerikanska riskkapitalister i en pågående matchningsprocess. USA är idag som bekant tämligen pressat, inte bara ekonomiskt utan även globalt politiskt och ekologiskt, att ta fram nya hållbara energialternativ för det amerikanska samhället. Inte minst mot bakgrund av att man tidigare valde att inte signera och delta i Kyotoavtalet. Det kommer att bli intressant att följa Obamas nya utlovade hållning i energifrågan och med särskilda satsningar inom alternativ energi. Avslutningsvis är det också intressant att konstatera att "clean tech" är en av de få branscher - den enda ? - som går tvärtemot den globala ekonomiska nedgången och som forstätter att ekonomiskt växa explosionsartat på ett ekologiskt mer hållbart sätt i jämförelse med de fortfarande helt dominerande fossila energikällorna. 

2008-11-21
Trustbrand får av VisitSweden i uppdrag att kommentera Globaliseringsrådets rapport till regeringen kring nationbranding av Sverige med förslag på framtida insatser.  

2008.10.20-21
På Johannebergs slott, norr om Stockholm, kör Trustbrand laddning av Neovas ledningsgrupp inför kommande gemensamt bolagsevent med hela Neova, d v s också med nyuppköpta Hasselfors Garden. Neova har nu ca 250 medarbetare och omsätter snart 2 miljarder SEK. Övningen fokuserade Neovas kärnvärden på bolagsnivå och i enskilda affärsområden: - Hur gör vi kärnvärdena trovärdiga i handling? Hur stärker vi gemensamt bolagets förtroendekapital? Hur lever vi bolagets Trovärdighetsmärke?

2008.09.25
Trustbrand får i uppdrag att coacha framtagandet av rapport och ramverk för nationella ungdoms- och förtroendestrategier i SYD på uppdrag av Indigo/Todo es Posible, FN/EU. 

2008.09.18
Hans Sinclair deltar som fristående observatör i European Social Forum/ESF Malmö och med särskilt fokus på seminariet "Tribunal: People´s struggles against European Corporate Power".

2008.08.12
Trustbrand blir partner till den nystartade stiftelsen "Todo es Posible", Benalmadena, Spain.
Stiftelsens syfte är att stötta lokal utveckling, sociala entreprenörer/civic entrepreneurs och speciellt utvecklingen av förtroende (trust) i lokala processer mellan olika intressenter/ aktörer och ytterst den lokala befolkningen enligt Trustbrands stakeholder model.   

2008.06.25
Hans Sinclair deltar i seminarium om hållbar utveckling och marknadsföring ("Loop Kapacity") på affärsinkubatorn Katapult i Görteborg. 

2008.05.05
Trustbrand håller ledningsgruppskonferens med Neova AB på Stockholm/Arlanda. Agendan består av tolv utvecklingsutmaningar som ledningsgruppen arbetar med för att strategiskt och koordinerat stärka bolagets såväl yttre som inre förtroendekapital med fokus på bolagsvarumärket. Neova är en pionjär och en föregångare på att tillämpa syn och arbetssättet Trustbranding; att göra Neova till ett totalt förtroendemärke (Trustbrand). 

2008.03.27
Hans Sinclair presenterar kapitelbidrag om "det globala varumärkesmotståndets uppkomst och aktionsformer"  på  seminarium inom "Resistance Studies Network", Göteborgs Universitet. Kapitlet är tänkt att ingå i boken "Makt, Motstånd och Förändring", en unik första antologi om motståndsstudier som ges ut januari, 2009. 

2008.02.05
Trustbrands Hans Sinclair genomför workshop med Frölundas varumärkesgrupp på Sjöbacken konferenscenter i Billdal. Arbetet består av förädling av plattform och strategi på vägen mot ett framtida totalt trovärdighetsbyggande för Frölunda. Frölundas grupp består av VD Mats Ahdrian, sportchef Christer Kellgren, Stefan Larsson, Lotta Algotsson, Ronald Boisen, Anders Nilback och Fredrik Jönsson, samtliga från Frölundas marknadssida. I gruppen skall också informationsansvarig Peter Gyllander ingå.

2008.01.29
Trustbrand genomför andra workshop med Neovas Trustbrands/"ITEM"-grupp på Arlanda. Neovas tentop ITEMs presenteras och förädlas under dagen. 

2008.01.19
Trustbrand får nytt  uppdrag av Frölunda Hockey Club / Frölunda Indians. Uppdraget består i att utveckla Frölundas strategi, att ta klubben från ett varumärke till ett trovärdighetsmärke - hela vägen ut.

2007.12.20
Trustbrand etablerar och lanserar Neovas medarbetargrupp på Arlanda. Gruppen kommer att arbeta med Neovas löfte; innovativitet, trovärdighet, exklusivitet, samhälls och miljöförbättraroll ("Our Items") samt vilka konsekvenser detta ger för bolaget med avseende på framtida utvecklingsåtgärder, externa som interna. 

2007.12.12-13
Trustbrand genomför grundutbilding i förtroendekapitalsarbete med resterande 50-talet medarbetare på Neova AB i Hudikvall och Jönköping.

2007.12.06
Trustbrand besöker Hudiksvall och genomför workshop med tillträdande medarbetare till Neova AB från inköpta värmekraftverk från Vattenfall AB. Syftet med workshopen är att introducera de nya medarbetarne i bolaget Neovas förtroendekapitalarbete med kärnvärden.

2007.11.30
Trustbrand genomför workshop på Visit Sweden i Stockholm kring utvecklingsgreppet och förtroendemärket "Progressive Tourism". 

2007.11.02
Trustbrand får i nytt uppdrag av Neovakoncernen, Skandinaviens ledande aktör inom bioenergi. Uppdraget består i att fördjupa och vidareutveckla syn och arbetssättet trustbranding (förtroendekapitalsutveckling) på såväl strategisk nivå med ledningsgrupp som operativt med alla medarbetare inom samtliga affärs och funktionsområden. Ett särskild uppgift blir att utbilda ny anslutande personal från statsägda Vattenfall AB och de värmekraftverk som  Neova köpt upp och införlivat i gruppen fr o m 1 november 2007.  

2007.10.26
Trustbrand slutrapporterar uppdraget "Sustainable Tourism and the brand of Sweden". Rapporten avslutas med ett antal utmaningar som Sverige och Visit Sweden står inför och med förslag på position som Sverige kan inta i  linje med antagen varumärkesplattform inom Nämnden för Sverigefrämjandet i Utlandet, NSU (Visit Sweden i samspel med UD, ISA, Exportådet och Svenska Institutet). 

2007.10.04
Trustbrand deltar i tankeworkshop med nätverksvännerna Allies i Stochkolm kring bolaget Neovas framtida PR och kommunikation utifrån lagd trustbrandstrategi. 

2007.10.01
Hans Sinclair föreläser för Tranemos kommunstyrelse om regionalt trovärdighetsarbete - om konsten att bygga hållbara kommunvarumärken.  

2007.09.17-18
Hans Sinclair deltog i tvådagars konferens om globaliseringens kriser, alternativ och möjligheter på institutet för Global Studies vid Göteborgs universitet. Utkast av kapitel kring den globala varumärkeskampen i mötet mellan transnationella bolag och civilsamhällets rörelser föredrogs. Särskilt roligt var att en av fredsforskningens absoluta pionjärer Johan Galtung deltog i konferensen och gav värdefulla kommentarer kring civilt storbolags- och varumärkesmotstånd; ett nytt verktyg för demokratiförbättring.     

2007.09.03
Trustbrand får nytt updrag för FHC/Frölunda Indians att agera strategiskt bollplank i den fortsatta varumärkes- och trovärdighetsprocessen. En spännande huvuduppgift blir att bistå Frölunda med rådgivning i den "pitch-process" som skall genomföras med sex utvalda Göteborgsbyråer under hösten 2007. 

2007.08.13
Trustbrand får i nytt uppdrag av Visit Sweden att omvärldsbevaka temat och forskningsfältet: "Sustainable Tourism". - Vilka aktuella trender och nya synsätt finns inom området? Hur kan det möjligen strategiskt översättas i Sveriges och Visit Swedens sammanhang? Kan Sverige internationellt börja driva en ledig position där vi har unika kunskaper och tillgångar som vi kan utveckla på ett trovärdigt sätt? Uppdraget rapporteras i form av en förstudie som utförs i nära samspel med Visit Swedens egen analys- och strategigrupp. 

2007.06.27
Trustbrand genomför utbildning i trovärdighetsbyggande med personalen på produktionsenheterna i Främlingshem i Gästrikland och på Ljusne-enheten i Hälsingland. Engagemanget och översättningviljan av bolagets kärnvärden i den faktiska produktionsverksamheten bådar mycket gott inför framtiden och bolagets trovärdighet! 

2007.06.26-27
Trustbrand genomför utbildning i trovärdighetsbyggande med all personal på Neovas huvudkontor i Hudiksvall. Det innefattar personal från administration, ekonomi, distribution, logistik och tranportansvariga, sälj- och marknadsavdelning. Neovas manifest genomgås och framtida förtroendekapitalarbete slipas i process och skräddarsydda workshops utifrån bolagets kärnvärden.

2007.06.20-21
Trustbrand genomför utbildning i trovärdighetsbyggande med all personal på Neovas kontor i Jönköping. Det innefattar personal från administration, ekonomi, distribution, logistik och tranportansvariga, sälj- och marknadsavdelning. Neovas manifest genomgås och framtida förtroendekapitalarbete slipas i process och skräddarsydda workshops utifrån bolagets kärnvärden.

2007.06.19
Trustbrand genomför första utbildningsmöte i bolaget Neovas trovärdighetsbyggande med produktionspersonalen på pelletsfabriken i småländska Vaggeryd. Workshops utifrån bolagets kärnvärden genomförs: vad skall kärnvärdena betyda på Vaggeryds produktionsenhet? Hur får de "kött och blod" och praktisk mening i vår vardag ?

2007.06.18
Trustbrand genomför första utbildningsmöte i bolaget Neovas trovärdighetsbyggande med produktionspersonalen på pelletsfabriken i Forsnäs, Östergötland. Workshops utifrån bolagets kärnvärden genomförs: vad skall kärnvärdena betyda på Vaggeryds produktionsenhet? Hur får de "kött och blod" ochh praktisk mening i vår vardag?

2007.06.06
Hans Sinclair deltar i invigningen av nätverket "Resistance Studies Network" (RSN) kopplat till Global Studies vid Göteborgs universitet. Hans bidrag i nätverket blir studier av nya rörelsers varumärkesmotstånd och multinationella bolags svar i projektet "the global brand and media game". 

2007.05.31
Trustbrand genomför första utbildningträff med Neovas utsedda interna trovärdighetsambassadörer på Arlanda. Syn- och arbetssättet trusbranding genomgås, aktuell process diskuteras. - Vilka roller kan och vill vi spela inom gruppen? Vi har fått ett stort mandat från ledningen. Att se som en stor möjlighet som vi vill ta hand om, säger flera i gruppen. Vi är på väg.   

2007.05.21
Trustbrand får i uppdrag att under sju intensiva veckor genomföra utbildning i trustbrand management, framtagen strategisk plattform och manifest med samtliga 130 medarbetare på bolaget Neova.

2007.05.04
Trustbrand-kunden Neova finns med på den 30-topp lista av svenska energi och miljöteknibolag som USA:s Stockholmsambassadör har utsett och som nu har presenterats för ledande ameriskanska risk-kapitalister i San Fransisco. Vi gratulerar och vässar vidare på Neovas globala trustbrandstrategi.

2007.05.03
Trustbrand håller föredrag i Lerums kommunfullmäktige om regional trustbrandning.

2007.04.23
Trustbrand genomför den andra ledningsgruppskonferensen med bolaget Neova på Steningevik utanför Arlanda. Nu står ledningsgsruppen riggad för fortsatt intern implementering. Utbildning i Neovas trovärdighetsstrategi, kärnvärden samt arbetssättet trustbranding följer i det nästa steget med all personal.

2004.04.17
Trustbrand genomför work shop med EU-programmet Carpe Mares ledning
avseende framtida stategiskt särskiljnings- och trovärdighetsarbete utifrån programmets identifierade framgångar.

2007.04.05
Trustbrand får i uppdrag att genomföra en internationell benchmarking analys på uppdrag av Film i Väst.

2007.04.03
Trustbrand får i uppdrag av Visit Sweden att tolka och utreda konsekvenser av kommande SoU-utredning kring framtida finansieringsmodeller av internationell marknadsföring av Sverige.

2007.03.22-23
Trustbrand håller i ledningsgruppskonferens med bolaget Neova i Vemdalen. Revision av trustbrandstrategi genomförs i proccess med ledningsgruppen. Neovas plattform tas ett steg vidare, bryts ned i affärsområden och i samhället - lokalt och globalt. Neova är en föregångare på trustbranding.   

2007.03.12
Trustbrand utbildar EU-programmet Leader+ Carpe Mares projektägare i hållbar affärs och varumärkesutveckling. Konferensen hålls i fantastiska miljöer på Mollösund Orust.  

2007.03.11
Trustbrand tillbringade v. 10 i Beijing Kina på konfidentiellt uppdrag. Trustbrand undersökte också fortsatta uppdragsmöjligheter kring strategiska trovärdighetsfrågor för etablerade svenska börsbolag. Trustbrand tackar särskilt Joacim Andersson på YesP Performance Management Consultant för ett mycket ambitiöst upplagt program. 

2007.02.13
Trustbrand föreläser genom Hans Sinclair på The Conference om hållbarhet och branding utifrån syn- och arbetssättet trustbranding. Föreläsningen hålls på Pusterviksteatern i Göteborg.

2007.02.09
Trustbrand får i nytt uppdrag att genomföra en revision av framtagen trustbrandstrategi i samspel med Neova-koncernens ledningsgrupp. I uppdraget ingår att förbereda ledningsgruppen inför imlementeringen av den strategiska varumärkeslattformen i hela organisationen, inkluderande samtliga enheter och medarbetare.

2006.12.01
Trustbrand får i uppdrag att utvärdera ett nationellt utvecklingsprojekt inom det högaktuella utvecklingsområdet; biogas. I uppdraget ingår att ge förslag på hur hållbar affärsutveckling och trovärdighet kan uppnås. Bakom projektet står Hushållningssällskapens Förbund, Jordbruksverket, Näringsdepartement och EU.

2006.11.28
Trustbrand slutrapporterar sitt uppdrag för Carpe Mares stora styrgrupp, LAG, på Nöresunds Värdshus, Orust. Trustbrand har nu gett sin syn på särskiljande framgångar inom programmet som i 58 projekt har omsatt drygt 112 miljoner svenska kronor över sex år. Ukast till framtidsmanifest och förslag på hur framgångarna kan vidareförädlas genom trustbranding; utveckling av hållbara varumärken och trovärdighetsmärken, trustbrands, har föreslagits. Här märks bl a att utveckling av musslor och ostron med hållbarhetsvärden för nya marknader är på gång. Sammantaget kan Carpe Mares framgångar ge ett värdefullt bidrag till morgondagens nya näringar och sysselsättning på västkusten.

2006.11.02 
Trustbrand får i uppdrag att hjälpa till att implementera hockeyklubben Frölunda Indians strategiska varumärkesplattform, som Trustbrand tidigare har varit med att ta fram. Trots ett motig säsong står varumärket pall och skall nu vidareutvecklas.  

2006.10.27
Trustbrand genomför utvecklingsdag med EU-programmet LEADER + Carpe Mare:s styrgrupp. Här ingår både politiker, företagare och representaner för den ideella sektorn. Trustbrands analys och förslag vidarförädlas i gruppssessions och blir ett viktigt bidrag för Carpe Mares kommande framtidsmanifest.   

2006.10.06
Uppdraget för Visit Sweden slutredovisas för VD. Positionen "Home of New Thinking" har vidareförädlats i form av ett förslag på vision, löfte, strategi och mission. Delar som bör vidarförädlas i Visit Swedens fortsatta varumärke listas också inom ramen för uppdraget. 

2006.09.18
Trustbrand får i nytt snabbuppdrag att ge förslag på en strategisk plattform för Visit Sweden utifrån Trustbrands tidigare arbete och den nyligen antagna kommunitionsplattformen inom NSU (Nämnden för Sverigefrämjande i Utlandet), där ISA, Exportrådet, Svenska Institutet och UD deltar. 

2006.09.04
Trustbrand inleder ett "hjälp till själv hjälps arbete" för skiv- och entertainmentbolaget BLAO Entertainment med ägare, se www.blao.com . Arbetet har koppling till pilotprojektet "Metropolitan Tour" där Trustbrand också deltar. Projektet innebär en global klubb och Internetcommunity, där också fysiska performance och klubbkvällar genomförs  i fem utvalda europeiska huvudstäder.  

2006.08.29
Det nya bolaget Neova, f d RåsjöTorvkoncernen lanserades på Berns Salonger i Stockholm med 350 sittande gäster. VD Håkan Bjur föredrog delar av den nya strategiska trovärdighetsstrategin med plattform som Trustbrand arbetat fram i process med koncernens ledning. Tidigare under dagen hölls en presshearing där det nya bolagets framtida planer presenterades. Läs mer under kunder.

2006.06.10
Trustbrand lanserade sin nya site i samband med Club Cashbahs 10-års jubileum på Restaurang Respekt i Göteborg. Vi fick många glada tillrop, ryggdunkningar och känner oss mer än nöjda! Framåt!

2006.06.01
Trustbrand har fått i nytt uppdrag att genomföra framtidsdokumentation och ett framtidsmanifest för EU-programmet LEADER+ Carpe Mare. Programmet omsätter drygt 112 miljoner kr och i uppdraget ingår att identifiera programmets verkligt intressanta utvecklingsframgångar som kan växlas upp i framtiden.

2006.05.24 PM om den globala varumärkeskampen
Hans Sinclair presenterar forsknings-PM "Den globala varumärkeskampen" på avdelningen för freds- och utvecklingsforskning, Globala studier vid Göteborgs universitet. Pappret beskriver avhandlingsprojektet och specifikt hur analysen av NGOs och sociala rörelser som konfronterar globala bolags varumärken skall genomföras. 
Dokumentet kan tankas ned här.  

2006.05.10 Frölunda styrelse antar ny varumärkesplattform
Frölundas styrelse antar framlagd varumärkesplattform i Barcelona. I det nästa steget förankas och förädlas plattformen i samspel med personal och medarbetare.  

2006.03.01 Trustbrand och Kooper-gruppen
Trustbrand skriver samarbetsavtal med Koopergruppen, innovatör inom kommunikation, demokratiutveckling och nya medier. Se bl a KooperTV, Kooper-gruppen AB.

2005.12.16 Frölunda Hockey Club/Frölunda Indians
Trustbrand har fått i uppdrag att utveckla en varumärkes- och trovärdighetsstrategi för Frölunda. - Hur utveckar vi vår affär och roll i samhället? Vilka värderingar skall prägla oss? På och av rinken? I process med ledning och medarbetare tar vi fram en strategisk plattform. I maj skall styrelsen fatta ett principbeslut kring den nya strategin. www.frolundaindians.com.

2005.12.03 Lanserings och kommunikationsplan för nya Råsjö
Vår partner Allies AB får i uppdrag att utveckla en PR, kommunikations- och lanseringsplan för RåsjöTorvkoncernen. www.rasjotorv.se

2005.11.30 Jämförande analys kring nationbranding och spännande samspel inleds med spanska Saffron i Madrid. Hans Sinclair genomför en jämförande analys av Sverige och Spanien i nationbrandingfrågan under en intensiv vecka i Madrid. Bl a träfffar han VD Jacob Benbunan med medarbetare Jeremy Hildreth för spanska Saffron, en av världens ledande varumärkeskonsulter. Legandariske varumärkespoeten Wally Olins är en av dem som tänkt mest i ämnet nationbranding och har tillsammans med VD Benbunan grundat Saffron. Saffron jobbar idag bl a med Spanien, Polen och Vietnam. Jeremy Hildreth skrev också den uppmärksammade boken "Branding America" tillsammans med Simon Anholt. Ett samspel kring lärande jämförande nationbranding inleddes genom detta möte. Resultatet av benchmarkinganalysen ingår i slutrapport till Sveriges Rese- och Turistråd. Se också www.saffron.es, www.wallyolins.com

2005.09.27 Mot en första nationbrandingstrategi för SRT
Trustbrand har fått ett nytt uppdrag av Sveriges Rese- och Turistråd att utveckla ett förslag på en första strategisk position och nationbrandingstrategi som skall bidra till hela Sverigefrämjandet/NSU.  www.visitsweden.com

2005.06.29 Utveckling av Trustbranding med ledning drar igång efter sommaruppehåll. Trustbrand får nytt uppdrag av RåsjöTorv. Trustbrands uppdrag är att under hösten 2005 i samspel med VD och ledning utveckla trovärdighetsstrategin för det nya bolaget inom bioenergi.

2005.03.01 Fördjupad förstudie kring SRTs varumärkesfrågor 
Trustbrand får i uppdrag att genomföra en fördjupad förstudie kring SRT och varumärkefrågan. Trustbrands uppdrag blir att ge råd och rekommendationer kring hur SRT kan bli en positiv föregångare inom det framväxande fältet "nationbranding". Sveriges rykte och trovärdighet i omvärlden blir naturligtvis allt mer avgörande för att kunna attrahera investeringar, etableringar, besökare, mässor, forskare och studenter. Trustbrands uppdrag blir också att ge råd kring hur nationbrandingen kan drivas i tätare samspel med övriga Sverigefrämjande aktörer; Svenska Institutet, Investment Sweden Agency, Exportrådet och Utrikesdepartementet.

2005.01.07 Trustbrand bidrager till SRTs nya strategi och affärsplan
Trustbrand får i uppdrag att ingå i Sveriges Rese- och Turistråds strategiska arbetsgrupp. Uppdraget innebär att medverka i arbetet med ny strategi och affärsplan samt att speciellt analysera varumärkesfrågan på bolags-, destinations- och Sverigenivå. En viktig uppgift blir också att tolka och översätta regeringens nya direktiv som tillsammans med Svensk Turism ABs riktlinjer skall vägleda det nya SRT. SRT ägs till 50 % av Näringsdepartementet och till 50 % av Svensk Turism AB.

2004.12.29 Slutrapport till HushållningsSällskapens Förbund
Trustbrand avger slutrapport till  HushållningsSällskapets Förbund kring framtida trovärdighetsmärke, utvecklingsroll och strategiska utvecklingsåtgärder utifrån programmet "Leve landsbygdsföretagaren",  www.hush.se.

2004.11.15 Rapport kring Värnamos varumärke föredras
Hans Sinclair slutrapporterar tillsammans med Johan Gromark från Label Varumärkes-utveckling förstudie kring Värnamos varumärke inför kommunstyrelsen. Se  www.varnamo.se

2004.10.14 Råsjötorvkoncernens styrelse tar del av Trustbrandrapport på Arlanda. Trustbrand rapporterar sin analys med förslag på ny strategi inför RåsjöTorvkoncernens styrelse och de finska huvudägarna VAPO/OY på Arlanda Airport.
www.rasjotorv.se, www.vapo.fi.

2004.07.01 Trustbrand går vidare med strategisförlag för RåsjöTorvkoncernen. Trustbrand får i uppdrag att utifrån förstudiens första resultat ge förslag på strategi och innehåll för ett nytt bolagsvarumärke för RåsjöTorvkoncernen.

2004.05.17 Rapport kring Jämtlands upplevelseindustri och varumärke Trustbrand slutrapporterar sitt uppdrag kring Jämtlands varumärke och upplevelseindustri. Arbetet finns med i Jämtlands Regionala Tillväxtavtal. Se vidare www.agendum.se

2004.04.16 Slutrapport VGR-uppdraget
Trustbrand slutrapporterar sitt 18 månaders långa uppdrag för Västra GötalandsRegionen(VGR), Carpe Mare, LEADER+Sjuhärad och Kärnan. 

2004.02.09 Uppdrag kring Värnamos varumärke med Label
Hans Sinclair får tillsammans med Johan Gromark från Label Varumärkesutveckling i uppdrag att genomföra en förstudie kring Värnamos förutsättningar att utveckla ett varumärke.  

2004.01.30 Trustbrand slutrapporterar mot AHA Sweden
Trustbrand slutrapporterar mot AHA Sweden, vars uppdrag är att samla och utveckla den svenska upplevelseindustrin. Rapporten ger ett förslag på nationell tillväxtstrategi och utvecklingsprogram för svensk upplevelseindustri och presenteras för Näringsdepartementet.

2004.01.16  Medverkan i World Social Forum, Mumbai, Indien
Hans Sinclair medverkar i World Social Forum, Mumbai, Indien som fristående forskare och observatör.

2004.01.08 Förstudie kring RåsjöTorvkoncernens varumärkessituation och global trovärdighetsstrategi. Trustbrand får i uppdrag av Råsjötorvkoncernens VD att genomföra en förstudie kring koncernen och varumärkesfrågan i ett globalt framtidsperspektiv. - Hur skall varumärket hänga ihop på bolags- och produktnivå? Hur hänger det ihop med vår affärsutvecklingsstrategi? Hur kan vi börja arbeta med Trustbrand Management?Vi utvecklar bolagsmärken med fokus på affären, den inre kulturen och samtliga omvärldsrelationer. Vi kan utveckla ert bolagsmärke till ett trovärdighetsmärke. Vi hjäper er med processen och resan "from brand to trustbrand".

Det bolag som påbörjar sin trustbrandingprocess idag skapar starka konkurrensfördelar och försprång mot framtiden.


Trustbrand Global Management AB Epost: info@trustbrand.se